+421 907 924 127
 

Cenník služieb a úročenie

Naša spoločnosť poskytuje služby na základe záložného práva. Ide hlavne o poskytovanie krátkodobej pôžičky so splatnosťou maximálne 6 týždňov, ktorá sa poskytuje pre fyzické aj právnické osoby. Po zaplatení úroku zo zapožičanej sumy je možné termín predĺžiť, a to uzatvorením dodatku k existujúcej zmluve so splatnoťou opäť maximálne 6 týždňov.
Úroková sadzba za zmluvné obdobie je tvorená nasledovne:
  • 1. týždeň =   4%
  • 2. týždeň =   8%
  • 3. týždeň = 10%
  • 4. týždeň = 12%

Úrok sa počíta za každý začatý týždeň. Ďalšie obdobie do celkovej doby 6 týždňov predstavuje 1% z požičanej sumy za každý kalendárny deň, až do posledného dňa výberu.

Požičiavaná suma je max. 50% až 60% trhovej hodnoty automobilu, pričom presná suma je stanovená na základe technického stavu, typu a značky motorového vozidla, jeho opotrebenia, počtu prejdených kilometrov, zjavných vád či prípadného poškodenia vozidla.
Bližšie informácie sú uvedené v záložnej zmluve a všeobecných obchodných podmienkach.