+421 907 924 127
 

Všeobecné obchodné podmienky - skrátené

Zmena VOP platná od 20.05.2018
(zmena súvisiaca najmä s Ochranou osobných údajov (GDPR smernice) a pod.)

ČLÁNOK I
Úvodné ustanovenia
Obchodné meno: PAWN, s.r.o.; Sídlo: Palmová 10A, 040 01 Košice; IČO / DIČ: 47883600 / 2024135762; Zápis v OR: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 36224/V
PAWN, s.r.o. (ďalej len „veriteľ“ alebo „záložňa“ alebo „PAWN, s.r.o.“) poskytuje v súlade s §657 v spojení s §151a až §151me a nasl. z. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov záložným dlžníkom (ďalej len „záložcom“) pôžičky na základe Záložného práva ...
... plné znenie článku I. VOP je k dispozícii v sídle spoločnosti, resp. VOP je odovzdané klientovy / záložcovi v plnom znení pri podpise Záložnej zmluvy.
ČLÁNOK II
Záložné podmienky
Predmetom záložnej zmluvy môžu byť len veci (§ 118 ods.1 a § 119 ods.1 Obč. zákonníka), o ktorých záložca (fyzická osoba alebo štatutárny orgán právnickej osoby) vyhlási, že sú jeho výlučným, ničím neobmedzeným vlastníctvom, nie sú predmetom inej záložnej zmluvy a nepochádzajú z trestnej činnosti.
Záložné právo zabezpečuje pohľadávku záložne spolu s jej príslušenstvom (§121 ods.3 Obč.zákonníka) voči záložcovi, alebo voči záložnému dlžníkovi, ak je ním osoba rozdielna od záložcu.
Predĺženie záložnej doby je možné len vzájomnou dohodou pred jej uplynutím na návrh záložného dlžníka, ak súčasne je zaplatené úročné príslušenstvo pohľadávky ...
... plné znenie článku II. VOP je k dispozícii v sídle spoločnosti, resp. VOP je odovzdané klientovy / záložcovi v plnom znení pri podpise Záložnej zmluvy.
ČLÁNOK III
Podmienky pre založenie osobného, resp. úžotkového mot. vozidla
Doklady a iné potrebné k založeniu:
- doklad totožnosti
- technický preukaz resp. osvedčenie o evidencii vozidla
- doklad o zaplatení zákonnej poistky
- platný doklad o STK a EK
- náhradný kľúč
- podnikatelia a firmy naviac živnostenský list resp. výpis z obchodného registra (nie starší ako 3 mesiace)
Vozidlo musí byť vo výlučnom vlastníctve záložcu a v dobrom technickom stave.
Záložňa si vyhradzuje právo skontrolovať technický stav vozidla autorizovaným automechanikom.
Na predmet zálohu sa nemôžu viazať iné záložné práva alebo vecné bremená ako napr.: leasing alebo úver, blokácia na dopravnom inšpektoráte, blokácia daňovým úradom resp. exekútorom.
Počas doby trvania pôžičky (zriadenia záložného práva) ostáva vozidlo spolu s dokladmi od vozidla v úschove záložne.
... plné znenie článku III. VOP je k dispozícii v sídle spoločnosti, resp. VOP je odovzdané klientovy / záložcovi v plnom znení pri podpise Záložnej zmluvy.
ČLÁNOK IV
Cena Služieb a platobné podmienky
Firma PAWN, s.r.o. nie je platcom dane z pridanej hodnoty (DPH).
Požičiavaná suma je max. 50% až 60% trhovej hodnoty automobilu, pričom presná suma je stanovená na základe technického stavu, typu a značky motorového vozidla, jeho opotrebenia, počtu prejdených kilometrov, zjavných vád či prípadného poškodenia vozidla.
Záložné právo zabezpečuje pohľadávku záložne spolu s jej príslušenstvom (§ 121 ods. 3 Obč. zákonníka) voči záložcovi alebo voči záložnému dlžníkovi, ak je ním osoba rozdielna od záložcu. Príslušenstvo pohľadávky je za zmluvné obdobie tvorené takto:

- za 1. týždeň = 4% ( do 7 kalendárnych dní vrátane )
- za 2. týždeň = 8% ( do 14 kalendárnych dní vrátane )
- za 3. týždeň = 10% ( do 21 kalendárnych dní vrátane )
- za 4. týždeň = 12% ( do 28 kalendárnych dní vrátane )
Príslušenstvo nad 28 dní (do celkovej doby 6 týždňov) predstavuje 1% z požičanej sumy za každý kalendárny deň, až do posledného dňa výberu.
... plné znenie článku IV. VOP je k dispozícii v sídle spoločnosti, resp. VOP je odovzdané klientovy / záložcovi v plnom znení pri podpise Záložnej zmluvy.
ČLÁNOK V
Trvanie Zmluvy
Zmluvný vzťah sa uzatvára zvyčajne na dobu určitú s účinnosťou odo dňa jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, ak v Zmluve nie je uvedené inak.
Doba splatnosti je vyznačená na zmluve o pôžičke. Počas tejto doby si zákazník môže kedykoľvek tovar vybrať alebo predĺžiť záložnú dobu. Ak zákazník nie je schopný si predmet vybrať do skončenia záložnej doby, môže si ju predĺžiť. Vtedy nemusí splatiť pôžičku, iba úrok z nej, teda príslušenstvo pohľadávky.
... plné znenie článku V. VOP je k dispozícii v sídle spoločnosti, resp. VOP je odovzdané klientovy / záložcovi v plnom znení pri podpise Záložnej zmluvy.
ČLÁNOK VI
Reklamačný poriadok
Klient / záložca má právo reklamovať chybu, ktorá sa vyskytla na strane záložne.
Lehota pre uplatnenie reklamácie je najneskôr desať (10) dní odo dňa, keď klient / záložca chybu zistil, alebo mohol zistiť.
Reklamáciu je Klient / záložca oprávnený uskutočniť písomne (poštou na adresu sídla Prevádzkovateľa, telefonicky na číslo: +421 907 924 127, e-mailom na adresu: zalozna@autosima.sk), pričom reklamácia musí byť doručená záložni PAWN, s.r.o. Záložňa sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do piatich (5) dní odo dňa jej prevzatia ...
... plné znenie článku VI. VOP je k dispozícii v sídle spoločnosti, resp. VOP je odovzdané klientovy / záložcovi v plnom znení pri podpise Záložnej zmluvy.
ČLÁNOK VII
Ochrana osobných údajov
Záložca a Dlžník prehlasuje, že v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo iným predpisom, ktorý tento zákon v budúcnosti nahradí, napr. General Data Protection Regulation (ďalej ako "zákon o ochrane osobných údajov") súhlasí, aby PAWN s.r.o. spracúval jeho osobné údaje, ktoré poskytol PAWN, s.r.o. pri uzatvorení zmlúv (ďalej ako "osobné údaje"). Pre tento účel má spoločnosť PAWN, s.r.o. vypracovaný samostatný dokument „Ochrana osobných údajov“, ktorý je prístupný na internetovej stránke spoločnosti PAWN, s.r.o., a to: www.autosima.sk.
Dlžník je povinný uvádzať osobné údaje zhodujúce sa so skutočnosťou, úplné, pravdivé a presné, pričom v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov takúto zmenu oznámi (bezodkladne, počas doby trvania zmlúv) emailom, písomne alebo telefonicky ...
... plné znenie článku VII. VOP je k dispozícii v sídle spoločnosti, resp. VOP je odovzdané klientovy / záložcovi v plnom znení pri podpise Záložnej zmluvy.
ČLÁNOK VIII
Záverečné ustanovenia
PAWN, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie týchto VOP. Aktuálne znenie je zverejnené v sídle spoločnosti s uvedením dátumu, od ktorého je platné. Nadobudnutím platnosti nových VOP strácajú platnosť pôvodné VOP.
Právne vzťahy neupravené v zmluvách alebo týchto VOP sa riadia platnými právnymi predpismi SR.
Odchýlne ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred VOP. Pôsobnosť VOP alebo ich časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou Zmluvných strán v Zmluve ...
... plné znenie článku VIII. VOP je k dispozícii v sídle spoločnosti, resp. VOP je odovzdané klientovy / záložcovi v plnom znení pri podpise Záložnej zmluvy.
Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 20.05.2018. Týmto dňom sa zároveň ruší platnosť a účinnosť predchádzajúcich VOP. Spoločnosť PAWN s.r.o. si vyhradzuje právo tieto VOP v budúcnosti zmeniť a oznámiť takúto zmenu na internetovej stránke spoločnosti: http://www.autosima.sk/vop.html.